Komplexní a kvalitní služby

vysokozdvižné vozíky

Školení + revize

Služby školícího střediska B-TRADING jsou prováděny u zákazníků nebo v určených termínech na středisku firmy. Veškerá uváděná školení provádí pracovníci na základě příslušného platného oprávnění a certifikace. Školící středisko prošlo certifikací systému jakosti ISO 9001:2001.

Školení pro obsluhu strojů a zařízení


  • ŘIDIČI MOTOROVÝCH VOZÍKŮ – školení všech stupňů-opakované, základní. Vysokozdvižné vozíky všech typů, druhů a pohonů

  • OBSLUHA STAVEBNÍCH STROJŮ – školení všech stupňů. Zemní stroje, kompresory, elektrocentrály, vrtné soupravy, korečková rypadla, ručněvedené válce, betonárny a maltárny, domíchávače, sněhové frézy atd.

  • ŠKOLENÍ REFERENTŮ A PROFESNÍ ZPŮSOBILOSTI ŘIDIČŮ – Dle zákona č. 1/2001 Sb., úplného znění zákona č. 111/1994 Sb. a podle zákona č. 65/1965 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů

  • OSTATNÍ VYHRAZENÁ A NEVYHRAZENÁ TECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ – elektro, plyn a tlakové nádoby stabilní, zdvihací zařízení do nosnosti 5000Kg.Školení BOZP a Požární ochrana


  • BOZP - Vedení evidence zaměstnanců z hlediska odborné a zdravotní způsobilosti. Šetření evidence, registrace, hlášení a odškodnění pracovních úrazů. Zpracování dokumentace BOZP (dle platných ČSN, vyhlášek a nařízení vlády). Zpracování provozních řádů a směrnic k zajištění bezpečnosti práce. Kontrola dodržování právních a dalších závazných předpisů. Pravidelné kontroly pracovišť se zaměřením na dodržování bezpečnostních předpisů. Zajištění odborných prohlídek (el. zařízení, zdvihacích zařízení, tlakových nádob, kotelen atd.). Zajištění školení zaměstnanců obsluhujících technická zařízení a zpracování hodnocení rizik možného ohrožení zdraví zaměstnanců.

  • POŽÁRNÍ OCHRANA – Periodické kontroly hasicích přístrojů včetně vybavení objektů hasicími přístroji (certifikovaných Strojírenským zkušebním ústavem v Brně). Vybavení objektů novými hydrantovými systémy, periodické kontroly hydrantů a hydrantových systémů (ČSN 730873). Zpracování dokumentace PO (dle zákona o PO č. 133/1985 Sb. ve znění pozdějších předpisů, vyhláška MV ČR č. 246/2001 o požární prevenci). Začlenění do kategorie činností a určení podmínek požární bezpečnosti. Zpracování dokumentace (posouzení požárního nebezpečí činností s vysokým požárním nebezpečím). Školení zaměstnanců v oblasti PO a členů preventivních požárních hlídek. Poradenská činnost.